لاک مخصوص سنگ الوان مدل ALCO-2040 حجم کوارت

Alvan ALCO-2040 Stone Lacquer quart

لاک مخصوص سنگ الوان مدل ALCO-2040 حجم کوارت  دارای ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺳﻨﮕﯽ و آﺟﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻔﻆ ﺑﺮاﻗﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﻣﺎورا ﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻌﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﮑﺎر رود. 

نوع کالا لاک مخصوص سنگ
گارانتی تضمین سالم و اصل بودن کالا
وزن تقریبی حدود 1 کیلو گرم
حجم تقریبی 1 کوارت معادل تقریبی 946 میلی لیتر
میزان پوشش تقریبی 8-10 متر مربع در لیتر
زمان خشك شدن سطحی -
زمان اعمال لايه بعدی حداقل 1 ساعت
آماده سازی سطح ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎری از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ، ﺷﻮره و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
روش مصرف 1. ﻣﯿﺰان رﻗﯿﻖ ﻧﻤﻮدن این ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺗﯿﻨﺮ، ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﯿﻂ، ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺎر و ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی دارد. وﻟﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺮﻣﺎل رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺑﺎ ﻏﻠﺘﮏ آﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻮده و اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﻨﺮ ﻧﺪارد و ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ %10-5 و ﺑﺎ ﭘﯿﺴﺘﻮﻟﻪ %30-25 وزﻧﯽ ﺗﯿﻨﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد. 2. دمای مناسب جهت اعمال لاک بین 10 الی 40 درجه سانتی گراد می باشد.
شستشوی وسايل -
نكات ايمنی و شرايط نگهداری ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻇﺮف را در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺸﮏ، ﺧﻨﮏ و دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف درب ﻇﺮف را. ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ48 ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺒﺎرداری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل، از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن درب و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺸﻢ )ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد آب و ﯾﺎ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮔﺮدد.
ارسال نظر
  • - نشانی ایمیل شما نشان داده نخواهد شد.
  • - نظرات شما بعد از تایید ناظر منتشر خواهد شد
    اشتراک‌گذاری

    شبکه‌های اجتماعی:

    آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید